Pakalpojumi

Ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope un pildīšana

(Ugunsdzēšamo aparātu un inventāra uzturēšana darba stāvoklī saskaņā ar LR LVS 332; 446; prasībām)
1.1. Ikgadējā apkope
Visu tipu ugunsdzēsības aparātu ikgadējā apkopē ietilpst sekojoši pakalpojumi:
aprīkojuma komplektācijas pārbaude saskaņā ar izgatavotāja tehnisko pasi, ārējā aprīkojuma detaļu vizuālais novērtējums (korpusa krāsojuma kvalitāte un iespējamās korozijas pēdas, savienojuma stāvoklis), ogļskābās gāzes aparātu svēršana, izplūdes uzgaļu vai šļūtenes pārbaude brīvai caurplūdei;
pastāvīga spiediena ugunsdzēsības aparātu darba spiediena pārbaude saskaņā ar izgatavotāja instrukciju. Ja konstatēta ugunsdzēsības aparāta galviņas, spiediena indikatora, korpusa bojājumi vai spiediena kritums korpusā vai citi bojājumi, jāveic ugunsdzēsības aparāta demontāža un atkarībā no bojājuma rakstura, jāizdara detaļu remonts vai nomaiņa un ugunsdzēsības aparāta uzpilde. Nepieciešamības gadījumā jāatjauno ugunsdzēsības aparāta korpusa krāsojums.
1.2. Divgadējā apkope
Ugunsdzēsības aparātu tehniskās pārbaudes apjoms ik pēc diviem gadiem (izņemot ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātus): pastāvīgā spiediena ugunsdzēsības aparātiem pārbauda darba spēju, izpūšot tos ciklonā un pēc tam izjaucot. Pulvera, ūdens un putu ugunsdzēsības aparātus ar dzenošās gāzes baloniņu izjauc, lai pārbaudītu dzenošās gāzes baloniņu (svars, krāsojums).
Ugunsdzēsības aparātos, kuros kā ugunsdzēsīgo vielu izmanto ūdeni ar piedevām vai ūdens un putu koncentrāta maisījumu, ir jāveic ugunsdzēsīgās vielas nomaiņa.
1.3. Uzpilde
Ugunsdzēsības aparāta uzpilde notiek no jauna ikreiz pēc jebkuras lietošanas neatkarīgi no uzpildes termiņa un no tā, vai ugunsdzēsīgā viela ir vai nav izlietota pilnībā.
1.4. Hidrauliskā pārbaude
Pulvera, putu un ūdens ugunsdzēsības aparātu korpusu hidrauliskās pārbaudes tiek veiktas ik pēc 10 gadiem vai pēc izgatavotāja garantijas termiņa beigām. Turpmākā pārbaude jāveic ik pēc 5 gadiem(ogļskābās gāzes aparātiem).
Ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātu korpusu un izplūdes šļūteni pārbaudi ar pārbaudes spiedienu veic vienu reizi piecos gados, ievērojot Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības par spiedtvertņu pārbaudi.
(LVS 332:2003 “Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī”)

Ugunsdzēsības ūdensvada krānu pārbaude un šļūteņu iesiešana, pārtīšana

“167.p. Ugunsdzēsības krānus un to aprīkojumu pārbauda reizi gadā. Pārbau­des rezultātus reģistrē Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada ugunsdzēsības krānu un to aprīkojuma pārbaudes žurnālā (8.pielikums)”

Evakuācijas plānu izstrāde

Saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu prasībām objektos, kuros var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, ir jāizstrādā evakuācijas plāns. Evakuācijas plāni jāizstrādā atbilstoši Latvijas valsts standarta LVS 446 prasībām. Evakuācijas plāni jāizvieto redzamās vietās, lai tie būtu viegli pamanāmi un saprotami.
Aicinām Jūs sazināties ar mūsu speciālistiem un pasūtīt evakuācijas plāna izstrādi. Tas tiks izveidots atbilstoši visām likuma prasībām, Jūsu izvēlētajā formātā un telpās izvietots tik eksemplāros, cik tas nepieciešams ievērojot likumu prasības.
Evakuācijas plānus izstrādājam A2, A3 un A4 formātos, kā arī lielākos, nestandarta izmēros. Pēc Jūsu izvēles radīsim arī īpaši lielu izmēru plānus, kuri būs redzami arī no daudzu metru attāluma.

Ugunsdrošības dokumentācijas izstrāde (vai Rīcības plāna ugunsgrēka gadījumā izstrāde).

Ugunsdrošības instrukcija. 

Ugunsdrošības noteikumu prasības nosaka, ka objektā ir jābūt izstrādātai un apstiprinātai ugunsdrošības instrukcijai. Ugunsdrošības noteikumi arī nosaka prasības ugunsdrošības instrukcijai.

Sia “Iskada” piedāvā izstrādāt ugunsdrošības instrukcijas, kā arī nelieliem objektiem iegādāties standarta ugunsdrošības instrukciju. Šo dokumentu izstrādei nepieciešamas specifiskas, konkrētas ugunsdrošības jautājumu zināšanas, tādēļ aicinām Jūs izvēlēties drošu dokumentu izstrādi pie Sia “Iskada”.

Jūsu uzņēmuma ugunsdrošības dokumentācija būs nevainojama – visi dokumenti atbildīs valstī noteiktajām prasībām!

Rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā

Ugunsdrošības noteikumi nosaka, ka objektos, kuros var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem vai objektos ar sprādzienbīstamu vidi (izņemot dzīvojamās mājas) ir jāizstrādā rīcības plāns ugunsgrēka gadījumā, kā arī reizi gadā saskaņā ar šo plānu jāorganizē praktiskās nodarbības.

Mēs nodrošinām gan rīcības plāna izstrādi, gan piedāvājam veikt praktiskās nodarbības Jums ērtā laikā.

Jūsu uzņēmuma dokumentācija būs pilnīgā kārtībā un darbinieki būs informēti par to, kā jārīkojas krīzes situācijā.

Ja Jūsu objekts atbilst sprādzienbīstamas vides formulējumam, aicinām pieteikt rīcības plāna izstrādi Sia “Iskada”. Jūs saņemsiet pilnībā gatavu, precīzu rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam un būsiet drošs par šī dokumenta pareizību.

Piedāvājam arī veikt praktiskās nodarbības saskaņā ar rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā. Ikviens Jūsu objekta darbinieks zinās, kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā!

Sia “Iskada” Jums palīdzēt izstrādāt un apstiprināt ugunsdrošības instrukciju un rīcības plānu ugunsgrēka gadījumam. Jūs būsiet drošs par dokumentu korektumu un to, ka darbinieki zina, kā rīkoties.

 

Objekta ugunsdrošības apsekošana

Lai pārliecinātos par objekta ugunsdrošību un ugunsdrošības stāvokļa atbilstību normatīvajiem aktiem, nepieciešams periodiski veikt objekta ugunsdrošības apsekošanu un novērtēt tā ugunsdrošības stāvokli. Ekspluatācijas esošo objektu ugunsdrošības stāvokļa atbilstību Latvijā reglamentē Ugunsdrošības noteikumi, kā arī dažādi saistošie Latvijas un Eiropas standarti.

Objekta ugunsdrošības stāvokļa novērtējumā jāveic: objekta rīcībā esošās tehniskās projekta dokumentācijas izvērtēšana, ugunsaizsardzības sistēmu darbības pārbaude to atbilstība normatīvajiem aktiem, ugunsdzēsības aprīkojuma atbilstības novērtējums, objekta teritorijas novērtējumus, objekta telpu novērtējums un objekta ugunsdrošības dokumentācijas novērtējums. Sia “Iskada” visā Latvijā veic objektu ugunsdrošības apsekošanu, veic ugunsdrošības novērtēšanu un sagatavo pārskatu par objekta ugunsdrošības stāvokli.

Sia “Iskada” objekta ugunsdrošības stāvokļa apsekošanā iesaista vairākus darbiniekus-ekspertus: ugunsaizsardzības sistēmu tehniķus, ugunsdrošības speciālistus un ugunsdzēsības aprīkojuma meistarus, lai veiktu pilnīgu objekta ugunsdrošības stāvokļa izvērtēšanu.